Har Osher Center vid Karolinska Institutet i Stockholm lurat alternativ- och komplementärmedicinen i Sverige

1
507
Karolinska Institutet

Barbro Osher som är Sveriges generalkonsul i San Fransisco och bosatt i USA sedan början av 1980-talet skänker tillsammans med sin man Bernard Osher stora summor pengar via Osher stiftelserna. År 2005 skänkte de bl.a. 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet (KI) i Stockholm för att finansiera ett forskningscenter som skulle ha till uppgift att utvärdera alternativmedicinska behandlingsmetoder 1.

Av Birgitta Williams MSc Homeopati

(Master of Science i Homeopati)

Med dessa pengar skapades Osher centrum för Integrativ Medicin (OCIM) vid Karolinska Institutet i Stockholm. OCIM förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (IKN) vid Karolinska Institutet. Rektor vid IKN har utsett en referensgrupp för att bedöma att verksamheten på Osher centrum följer donationsvillkoren. De som är ansvariga för det är bl.a.

 

Professor Carl Erik Nord vid institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor Hans Wigzell vid KI i Stockholm. Föreståndare vid OCIM är Professor Martin Ingvar och biträdande föreståndare Mats Lekander 2.

OCIM skriver om sin verksamhet följande:

”Integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. Genomgående tillämpas strikt vetenskaplig metodik för att utvärdera mekanismer, behandlingseffekter, effektivitet och användning i samhället.”

OCIM:s verksamhet och formuleringar väcker en del frågor som t.ex.

  1. Vilka evidensbaserade discipliner och traditioner menar OCIM att man vill integrera kunskap från?
  2. Vad menar OCIM med evidensbaserade kunskaper?
  3. Vilka mekanismer, behandlingseffekter och effektivitet vill OCIM utvärdera, och vilka har man utvärderat inom dessa discipliner och traditioner mellan 2006-2011?
  4. Var hämtar man kunskap från olika de olika disciplinerna och traditionerna?
  5. Vem samarbetar OCIM med inom dessa olika discipliner och traditioner?
  6. Uppfyller OCIM donationsvillkoren?
  7. Har OCIM en egen tolkning av integrativ medicin?

Vilka evidensbaserade discipliner och traditioner menar OCIM att man vill integrera kunskap från?

På KIs websida står det följande:

Verksamheten vid Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet utmärks av en psykobiologisk ansats för att undersöka grunder för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Fokus ligger på grundforskning, där mekanismer för placebo, smärtupplevelse och självskattad hälsa är viktiga områden. I viss mån är behandlingsforskning också representerad, framför allt med inriktning mot sjukdomsövergripande symptom som exempelvis smärta.

Inom integrativ medicin kan konventionell medicin kombineras med behandling eller kunskap från komplementär och alternativ medicin men med höga krav på vetenskaplig evidens och utvärdering. Vid Osher centrum för integrativ medicin gäller verksamheten då främst vad som brukar kallas ”Mind-Body Medicine”, till exempel psykologisk behandling av smärta eller insomni. Mer sällan gäller verksamheten andra huvudområden av icke-etablerad behandling. All behandling sker inom ramen för forskning och centret bedriver ingen egen patientinriktad verksamhet.

Det finns inte någon information om vilka discipliner och traditioner som OCIM menar.
Bernard Osher Foundation nämner OCIM vid Karolinska3 där de beskriver programmen bakom Oshers program för Integrativ Medicine (IM). Där kan man läsa följande:

All three institutions are committed to developing programs that feature research, education, and clinical care in integrative medicine, also known as complementary or alternative medicine.

These programs explore approaches which generally lay outside the mainstream of Western medicine, including chiropractic care, herbal remedies, acupuncture, acupressure, homeopathy, macrobiotics, yoga, massage, guided imagery awareness, and other treatments and remedies.

One of the primary goals of these centers is to conduct basic laboratory research on integrative medicine remedies, to examine their consequences, and to build an empirical case for their application.

Vad har OCIM gjort hittills?

Vad menar OCIM med evidensbaserade kunskaper?

På Sahlgrenska universitetssjukhusets hemsida står det följande om evidensbaserad medicin eller kunskaper:

Evidensbaserad medicin och vård innebär att beslut i den kliniska situationen baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med vårdgivarens expertis och patientens preferenser 4.

 

På British Medical Journals hemsida står det följande:

 

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research”5

 

I Läkartidningen från 2008 6 kritiseras EBM där författarna Rolf Nordemar, docent, överläkare, Smärtkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm, Jennifer Bullington, docent, lektor, Ersta Sköndal högskola, Stockholm och Glenn HÆgerstam, docent, med dr, pensionerad; tidigare Astra menar att den vanligaste kritiken handlar om EBMs underliggande kunskapssyn som prioriterar en viss kunskapssyn på bekostnad av individuella bedömningar som ofta krävs på grund av verkligheten som är mer komplex. På grund av detta har EBM kallats för ”kokbokskunskap” Vad det handlar om är att det som kan mätas genom provtagning och det som finns inom statistiken är det som räknas.

Men vad händer med alla patienter som inte hamnar inom dessa ramar. Författarna skriver följande:

”Hur människor upplever sin situation, vad de har för olika bakgrundserfarenheter, vad de har för värderingar, livsåskådning, psykosociala faktorer som berör sjukdomen räknas inte som kunskap inom ramen för detta synsätt. Så snart vi intresserar oss för subjektiva, individuella aspekter på hälsa och sjukdom är vi per definition »ovetenskapliga«, enligt den positivistiska kunskapssynen. Det finns sätt att vetenskapligt undersöka människors subjektiva upplevelser, men sådana kvalitativa studier har inte samma status inom medicinen, eftersom kvalitativa studier hör till en annan forskningstradition”,

Det finns även kritik inom EBM som menar att man inte kunnat påvisa att Random Controlled Trials (RCTs) som anses vara ”Guld standard” inom forskningen, inte är mer tillförlitliga än andra forskningsmetoder.

Men hur bra är EBM för patienter som hamnar utanför dessa ramar som hos patienter med långvarig smärta, åldringsvården, människor med komplexa sjukdomstillstånd, långtidssjukskrivna? Detta tillsammans med neddragningar inom vården, tidsbrist, brist på kontinuitet eller för de patienter där proverna inte visar på någon patologi även om patienten mår dåligt.

En artikel i tidningen artikeln Patient Care kan man läsa följande om EBM 7:

“Health care experts estimate that only 20% of medical practices are based on rigorous research evidence

 

Further, medical practice not based on sound scientific evidence is linked to nearly one million medical errors each year, according to the Institute of Medicine.”

 

Norges relativt nya lagstiftning möjliggör ett samarbete mellan konventionell medicin och Alternativ- och komplementärmedicin (KAM), där åsikts- och erfarenhetsutbyte anses vara värdefullt 8.

Vilka inställningar har OCIM till KAM terapier? Vad säger Martin Ingvar och Mats Lekander i sin artikel i SvD? 14.

Vilka mekanismer, behandlingseffekter och effektivitet vill OCIM utvärdera, och vilka har man utvärderat inom dessa discipliner och traditioner mellan 2006-2011?

Står Martin Ingvar och Mats Lekander för sitt uttalande i publicerat i Svenska Dagbladet (SvD) 14.

-Vår centrala hållning är inte att vi bedriver alternativmedicinsk forskning.

Vad gör OCIM?  Vilka discipliner och traditioner syftar de till?

Tittar man på de publikationer som gjorts på OCIM vid KI i Stockholm så hittar man inte många publikationer som handlar om alternativmedicin eller komplementärmedicin, snarare hittar man koppling till neurobiologi 9.

Vad forskas det om på andra Osher Centra?

Var hämtar OCIM kunskap från olika de olika disciplinerna och traditionerna?

Vem samarbetar OCIM med inom dessa olika discipliner och traditioner?

Förutom att man kan se en stark koppling till institutionen för klinisk neurovetenskap så finns det få tecken på att ett aktivt samarbete med andra utövare av KAM.

Hur uppfyller OCIM donationsvillkoren?

Det finns många frågetecken kring verksamheten på OCIM då information på KIs hemsida är sparsam.

Den 11 augusti sommarpratade Barbro Osher i P1, där hon bl.a. sade att dessa 43 miljoner skänkts för att alternativmedicinska metoder skall utvärderas för att de förhoppningsfullt skall integreras i den konventionella vården 10.

För det kan ju inte vara så att dessa pengar donerats för att exkludera något som inte ännu är integrerat i vården, snarare kan syftet vara att förhindra att KAM integreras inom konventionell medicin?

Följer och uppfyller OCIM Osher foundations villkor?

Har OCIM en egen tolkning av integrativ medicin?

Torkel Falkenberg, vid KI, beskriver Integrativ Medicine (IM) i sin powerpoint 11.

Termen integrativ medicin (eng. integrative medicine) är ett begrepp som används mer och mer. Antalet integrative centra/program ökar i Europa och

Nordamerika. Integrativ medicin markerar en önskad samverkan mellan de olika systemen Skolmedicinska och komplementära behandlingssätt används parallellt Inkluderar både biologiska, psykologiska, sociala och andliga interventioner vid behov.

Det finns inte mycket att läsa om att OCIM har samma definition av IM. Utanför Sverige inkluderas de flesta KAM metoder inom IM.

I Sverige använder vi frekvent KAM

49% har någon gång besökt en KAM behandlare

? 20% har fått KAM behandling det senaste året

? 73% anser att vissa KAM terapier bör bekostas med

skattemedel

? 74% vill att SLL avsätter resurser till forskning

? 77% vill att samarbete mellan KAM och vanlig sjukvård

skall öka

? Välutbildade kvinnor konsumerar mest KAM

? Mest populära = massage, naturläkemedel, kiropraktik,

naprapati, akupunktur 11.

Ett pressmeddelande från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) visar på att det bedrivs för lite forskning inom KAM området vid våra svenska universitet och att det är ett stort behov av en rikstäckande forskning 12

 

Slutdiskussion

Frågorna kring verksamheten vid OCIM är många och svaren är hittills få, vilket kan visa på att verksamheten inte fyller Osher Foundations villkor?

Varför bjuder OCIM in Edzard Ernst, som bedriver häxjakt på samtliga KAM metoder? Varför vill Professor Martin Lekander skriva förordet till Edzard Ernst och Simon Singhs bok Salvekvick och kvacksalveri, en bok som inte håller det evidensbaserade måttet på vetenskaplighet och där källor och opartiskhet kan ifrågasättas. Hur är det med Edzard Ernst trovärdighet som forskare? Hans arbete har starkt kritiserats, då han vantolkar vetenskapliga studier 13

Varför samarbetar inte OCIM med universitetet i Tromsö och Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Norge, där forskning om alternativa-och komplementära behandlingsmetoder bedrivs 14..

OCIM säger: Vid Osher centrum för integrativ medicin gäller verksamheten då främst vad som brukar kallas ”Mind-Body Medicine”, till exempel psykologisk behandling av smärta eller insomni. Mer sällan gäller verksamheten andra huvudområden av icke-etablerad behandling”  

Menar OCIM att sällan gäller verksamheten områden som alternativ- och komplementär behandling?

Har forskning om KAM i Sverige gått miste om 43 miljoner, pengar som behövs för rikstäckande forskning inom detta område.

 

 

Referenser:

 

1. http://www.e24.se/lifestyle/rikt-liv/svenskan-ger-bort-5-miljarder_33931.e24

Sidan senast besökt 30 oktober 2011

2. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17226&l=sv Sidan senast besökt 30 oktober 2011

3. http://www.osherfoundation.org/index.php?medicine Sidan senast besökt 30 oktober 2011

4. http://www.sahlgrenska.se/SU/Forskning/Medicinska-biblioteken/Evidensbaserad-vard–HTA/ Sidan senast besökt 30 oktober 2011

5. http://www.bmj.com/content/312/7023/71.full?sid=0f6a7770-79ed-41e3-8959-f9d966aa644a Sidan senast besökt 30 oktoner 2011

6. http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9016 senast besökt 30 oktober 2011

7.http://www.uhc.com/individuals_families/health_care_quality/evidence_based_medicine.htmSenast  Sidan senast besökt 30 oktober 2011

8. Sundberg, T., Halpin, J., Warenmark, A., Falkenberg, T. (2007) Towards a model for integrative medicine in Swedish primary care. BMC Health Services Research vol 7,  s. 107

9. http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17690&l=sv  Sidan senast besökt 20 oktober 2011

10. http://static.sr.se/Laddahem/Podradio/sommar_i_p1/2011/08/SR_sommar_i_p1_110811_E0D8.mp3 Sidan senast besökt 30 november 2011

11. http://ki.se/content/1/c6/06/12/56/TF.pdf  Sidan senast 30 oktober 2011

12. http://www.medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=2862 Sidan senast besökt 30 oktober 2011

13. http://roberthahn.nu/2011/08/04/meta-analyserna-av-homeopati-i/

14. http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88112&p_d_i=-31494&p_d_c=&p_d_v=88112&p_menu=42374&org_plassering=88112&p_lang=2 Senast besökt 30 oktober 2011

15. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/svenska-forskare-soker-medicinska-alternativ_1922053.svd

 

 

 

1 COMMENT

  1. Hola. Mi nombre es Luz María Barajas Farias. Me gustaría hacer un posdoctorado en Homeopatía en el Instituto Karolinska. Soy médico cirujano y homeopata por el Instituo Politécnico Nacional en México. También tengo una maestría en Biología Celular y un doctorado en Farmacología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Me gustaría hacer investigación en Homeopatía. Gracias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here