Antroposofiska läkemedel i Sverige – nu ligger bollen hos Socialstyrelsen

0
275
Socialstyrelsen

 

SocialstyrelsenRegeringen har tidigare gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda fördelar och/ eller nackdelar av att godkänna artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning.  Detta har resulterat i rapporten som Läkemedelsverket nu har lämnat till Socialstyrelsen (Läkemedelsverket, 2014).

Artikel 16.2 ger samtliga medlemsländer möjlighet att införa nationella bestämmelser när det gäller godkänande av både homeopatiska och antroposofiska läkemedel. Även då vi följer lagar och bestämmelser som andra medlemsländer så har Sverige inte fram tills nu haft samma möjligheter att använda dessa läkemedel. Införsel och utförsel av dessa har också varit reglerade vilket har inneburit svårigheter för tillverkare och för homeopater som har en mycket begränsad tillgång av dessa läkemedel. Detta har i sin medfört att Sveriges invånare inte haft samma möjligheter att välja vård som andra i EUs medlemsländer.

EU trycker på och vill att Sverige nu skall ta ställning. Kommer homeopatiska läkemedel vara en rättighet eller inte i Sverige. Socialstyrelsen har inte tidigare visat på någon tolerans när det gäller homeopatiska läkemedel, så vi får hoppas på att Läkemedelsverkets rapport kommer att göra skillnad. Det är en svensk medborgares rättighet att ha möjlighet att välja vård.

Birgitta Williams

Källa:

Läkemedelsverket. (2014)Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning.
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/rapporter/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20f%C3%B6r%20och%20konsekvenser%20av%20att%20inf%C3%B6rliva%20artikel%2016_2%20i%20l%C3%A4kemedelsdirektivet_200183EG_i%20svensk%20l%C3%A4kemedelslagstiftning_2014.pdf
Hämtad 2015.01.27

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here